Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 42/2  FI58377/12 NISSAS PENNY, Kim Norrgård 87,50 11:12 136 2.4-1 100 253 218 300 3.6 5 2.1 2-3-2 3 0
 2. 42/1  FI31651/15 KARIKA STORM, Jens Korpela 86,50 8:20 13 0.9-0.3 115 224 224 300 13.2 7 13.2 1-3-3 2 0
 3. 242/1  FI27504/15 MYRSKOGENS IVAR, Tobias Häggblom 86,00 13:50 334 4-0.7 85 253 234 300 7.2 5 5.5 3-1-1 3 0
 4. 242/1  FI10993/16 VEIKULÅSENS P – S FRANS, Kaisa Haga 70,50 9:53 100 3.2-1.4 15 130 130 219 8.7 2 8.7 1-0-0 1 0
 5. 42/2  FI30692/10 RAUTURIN RITU, Jonas Malm 12,50 244